DziałalnośćDziałalność Rady Studenckiej polega w szczególności na:

- bronieniu praw studentów,

- uczestniczeniu w decydowaniu lub współdecydowaniu o wszystkich sprawach dotyczących studentów według przepisów prawa,

- opiniowaniu projektów rozstrzygnięć organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją studiów i regulaminem studiów

- wybieraniu ze swego grona przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni,

- popieraniu naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych i innych inicjatyw studenckich.


Wydział Ekonomiczny UO.
ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole